Annual Honours Table 2020-2021  After 6 competitions   See the Honours list
Azed 2517
LITERATIM
Sep 2020
Azed 2521
CHAMBERS
Oct 2020
Azed 2525
PLACITUM
Nov 2020
Azed 2530
STUDENTY
Dec 2020
Azed 2532
POTLA(TSUGA)TCH (Presents Round the Tree)
Xmas 2020
Azed 2534
BOTTLE-WASHER
Jan 2021
  Pts2517
LIT…
2521
CHA…
2525
PLA…
2530
STU…
2532
POT…
2534
BOT…
1T. J. Moorey7SecondThirdVHCVHCHCVHC
2Dr I. S. Fletcher6 HCSecondFirstVHCVHC
2R. J. Heald6VHCSecondHCVHCVHCVHC
2D. F. Manley6VHCVHCThirdVHCHCVHC
2R. C. Teuton6VHCHCVHCThirdFirstHC
6M. Barley5HCVHCFirst VHCVHC
6T. C. Borland5ThirdHCVHCHCVHCVHC
6Dr S. J. Shaw5FirstVHCVHC HCVHC
6R. J. Whale5 FirstVHC ThirdHC
6G. H. Willett5HCVHCHCVHCVHCThird
11D. & N. Aspland4VHCVHCHCVHCHCVHC
11M. Lloyd-Jones4 VHCVHCHC Second
11J. R. Tozer4VHCVHCVHCVHCHCHC
11Ms R. Porter & J. Vincent4VHCHCHCVHCVHCVHC
11Ms S. Wallace4HCVHCVHCVHCHCVHC
16J. C. Leyland3VHCVHCHCHCHCVHC
16P. W. Marlow3HCVHCVHCVHCHCHC
16R. J. Palmer3 VHC Second  
16J. Pearce3HC VHCVHC VHC
16Mrs A. M. Walden3VHCVHCHCVHCHCHC
  Pts2517
LIT…
2521
CHA…
2525
PLA…
2530
STU…
2532
POT…
2534
BOT…
16A. J. Wardrop3VHC VHCHCHCVHC
16A. J. Whittaker3 HCVHCVHC VHC
23T. Anderson2HCVHC  VHCHC
23M. Barker2  VHC VHC 
23C. J. Brougham2 HCHC  First
23Dr J. Burscough2VHC HCHCHCVHC
23H. Freeman2 VHCHCHCHCVHC
23E. C. Lance2    Second 
23P. McKenna2HCHCHCVHCVHC 
23C. G. Millin2 VHC VHC HC
23N. G. Shippobotham2VHCVHC   HC
23I. Simpson2VHCVHC  HC 
23P. L. Stone2  VHCHCHCVHC
23K. Thomas2  VHC  VHC
23L. Ward2HC VHCVHCHCHC
36K. Bolton1 HCVHCHC HC
36J. A. Butler1 HC VHC HC
36S. Collins1    VHC 
36P. T. Crow1    VHC 
36E. Dawid1HC   VHC 
  Pts2517
LIT…
2521
CHA…
2525
PLA…
2530
STU…
2532
POT…
2534
BOT…
36W. Drever1HCHCHCHCVHCHC
36J. E. Green1    VHC 
36J. Grimes1VHCHC HCHCHC
36A. H. Harker1VHC HC   
36M. Hodgkin1  VHC  HC
36G. Johnstone1    VHC 
36F. Marzillier1   VHC  
36R. Perry1 HC  HCVHC
36A. Plumb1 HC HCVHC 
36Dr T. G. Powell1    VHC 
36S. Randall1VHCHC    
36T. Rudd1HC    VHC
36A. D. Scott1HCHCHC VHCHC
36A. J. Shields1HC HC  VHC
36C. Short1   VHC  
36P. A. Stephenson1  HC VHC 
36K. & J. Wolff1VHC HC   
36J. R. Young1   VHC